page: Pages.Home
request: za-nas

За нас

Народно читалище “Борба1896“ е уникално по своята същност гражданско доброволно обединение, заемащо особено място в историята на града със съществена роля за утвърждаване ценностите на гражданското общество. Като най-устойчива българска културна институция, има специфична мисия, изразяваща се в дейности, целящи развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в града, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, утвърждаване на националното самосъзнание. В този контекст НЧ“Борба 1896“ осъществява дейности, покриващи целия обществен спектър чрез съществуването на 21 формации в Школата по изкуства, организация и провеждане на мащабни международни и национални културни събития, образователни и социални дейности и проекти.